-100% đúng tkmk;40% Vip Full tướng Full Skin-55% Acc 40-60t-10% acc cùi

-6K ATM-Momo/8K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
6,000đ
-100% đúng tkmk;40% Vip Full tướng Full Skin-55% Acc 40-60t-10% acc cùi

-6K ATM-Momo/8K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
6,000đ
-100% đúng tkmk;40% Vip Full tướng Full Skin-55% Acc 40-60t-10% acc cùi

-6K ATM-Momo/8K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
6,000đ
-100% đúng tkmk;40% Vip Full tướng Full Skin-55% Acc 40-60t-10% acc cùi

-6K ATM-Momo/8K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
6,000đ
-100% đúng tkmk;40% Vip Full tướng Full Skin-55% Acc 40-60t-10% acc cùi

-6K ATM-Momo/8K CARD.

Đá quý: ???
Rank: ???
Tướng: ???
Trang phục: ???
6,000đ