#27731

Liên Quân - Loại C

Rank: Kim Cương I

Tướng: 30

Trang Phục: 25

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.200

GIÁ 65.000đ

Rank: Kim Cương I

Tướng: 30

Trang Phục: 25

Ngọc: 90

Vàng Còn: 5.200

Tài khoản liên quan

Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 34
Trang Phục: 22
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 83
Rank: Kim Cương II
Tướng: 33
Trang Phục: 22
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim II
Tướng: 31
Trang Phục: 29
65.000đ
Shop Liên Quân
Ngọc: 90
Rank: Bạch Kim IV
Tướng: 28
Trang Phục: 19
65.000đ